Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

HENRYK KARDYNAŁ GULBINOWICZ
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Wrocław, dnia 21.11.2000 r.

L.dz. 1746/2000


D    E    K    R    E    T

ustanawiający Sanktuarium

Matki Boskiej Pocieszenia

w kościele parafialnym w OŁAWIE,

w dekanacie Oława
Sobór Watykański II zachęca "wszystkich synów Kościoła, aby szczerze popierali kult Błogosławionej Dziewicy, a praktyki i ćwiczenia pobożne ku Jej czci zalecane w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski, cenili wysoko" (KK 67). "Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach" (KK 66).

Zachęta Soboru Watykańskiego II odnośnie kultu Matki Bożej, oprócz istniejących już Sanktuariów w Archidiecezji Wrocławskiej, od przeszło 50-ciu lat urzeczywistnia się również w sposób dynamiczny w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie, gdzie umieszczony jest Jej starożytny Wizerunek czczony przez wiernych od najdawniejszych czasów. Według dostępnych dokumentów wiadomo, ze pochodzi on z Witkowa Nowego Archidiecezji Lwowskiej, z kościoła p.w. Świętej Trójcy. Znaną datą związaną z omawianym obrazem jest rok 1680, od którego zaczęto spisywać łaski doznane za pośrednictwem witkowskiej Bożej Matki. Nazwę obrazu Matka Boska Pocieszenia zapisano po raz pierwszy w roku 1861. W czasie ostatniej wojny, w roku 1944, kościół spłonął, natomiast obraz Matki Boskiej Pocieszenia w cudowny sposób ocalał. W czerwcu 1945 roku ks. Tadeusz Pilawski przybył z wiernymi z terenów wschodnich do Oławy, poświęcił obecny kościół parafialny, którego używali ewangelicy i umieścił w nim uratowany z płomieni obraz Matki Boskiej Pocieszenia, a sam pozostał w nim, jako pierwszy proboszcz po zakończonej wojnie. Od tego czasu piastowska Oława stała się miastem Maryi. Swoją macierzyńską opieką otacza nie tylko wiernych miasta Oławy, ale również pielgrzymów okolicznych parafii, którzy licznie nawiedzają parafialny kościół, aby uczcić Błogosławioną Dziewicę Maryję i wypraszać za Jej pośrednictwem rozliczne nadprzyrodzone dary u Syna swego Jezusa Chrystusa.

Przychylając się do prośby Duszpasterza parafii p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie, Jego Wikariuszy, Duchowieństwa Dekanatu Oława oraz Wiernych wyrażonej pismem z dnia 8 grudnia 1999 r. i mając na uwadze potrzebę umacniania wiary świętej wśród wiernych, a także stałego pogłębiania i rozwijania czci Niepokalanej Dziewicy Maryi,, mocą kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustanawiamy niniejszym i ogłaszamy kościół parafialny p.w. MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA w OŁAWIE, gdzie jest umieszczony i cieszy się kultem łaskami słynący Jej Obraz, jako Lokalne Sanktuarium Maryjne w Archidiecezji Wrocławskiej.

Każdorazowego proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie, który będzie pełnił funkcję kustosza Sanktuarium, zobowiązujemy do zapewnienia wiernym obfitszych środków zbawienia przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego, odpowiednie ożywianie życia liturgicznego, zwłaszcza poprzez sprawowanie Najświętszej Eucharystii i Sakramentu Pokuty oraz kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej (kań. 1234).

Życzę Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi - Kustoszowi, Jego Współpracownikom, ustanowionego Sanktuarium, miejscowemu Księdzu Dziekanowi i wszystkim Duszpasterzom Dekanatu Oława, by pod ich przewodnictwem Matka Boska Pocieszenia doznawała należnej czci, a wierni tamtego terenu gromadzący się przed łaskami słynącym Obrazem mogli pogłębiać swoją wiarę, miłość do Matki Bożej oraz przywiązanie do Kościoła świętego. Niech głęboka, wewnętrzna więź wiernych z Jezusem Chrystusem, ożywiona zdrowym nabożeństwem do Niepokalanej Dziewicy umacnia ich w życiu moralnym, opartym o naukę Pana Jezusa zawartą w Ewangelii świętej.

Wszystkim Kapłanom i Wiernym tego lokalnego Sanktuarium Maryjnego, którzy z pobudek wiary podejmują trud świadomej formacji współczesnego człowieka w oparciu o wzór Niepokalanej Dziewicy, z głębi serca błogosławię.

Podpisał